Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
1 - 20 nga 61
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
1 A & B AUDITING sh.p.k. 38, 06.01.2003 K66506205K më tepër
2 A&E AUDITING shpk 225, 12.04.2011 L16509203F më tepër
3 A&Y Auditing shpk 223, 12.04.2011 L17513501G më tepër
4 A.S.I.E. sh.p.k. 34, 14.01.2002 K31602003V më tepër
5 ACA Margjeka sh.p.k. 485, 22.02.2016 L61408003D më tepër
6 AEKAS Sh.p.k 460, 27.03.2015 L51306032C më tepër
7 ALB AUDITING GROUP sh.p.k.
(Shoqeri ne likujdim)
58, 22.10.2003 K31602073B më tepër
8 ALB BB AUDITING sh.p.k 1, 30.06.2000 K31517001I më tepër
9 ALB-AUDIT sh.p.k. 47, 14.01.2003 L01417011K më tepër
10 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k 186, 18.02.2010 L01405019O më tepër
11 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k 406, 31.03.2014 L41310001P më tepër
12 AS-Audit Services sh.p.k 31, 03.03.2012 L11813002E më tepër
13 AUDIT CENTER Sh.p.k 471, 09.12.2015 L42605201N më tepër
14 Baker Tilly Albania sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë H&H Auditors sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2010) 166, 30.07.2009 K91721010Q më tepër
15 BDO Albania shpk 220, 01.02.2011 L02407004C më tepër
16 BEZO CONSULTING Sh.p.k 436, 14.11.2014 L41428012I më tepër
17 Crowe AL sh.p.k
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë AI & EI AUDITORS sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2012, emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017)
40, 10.01.2003 K31516059K më tepër
18 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K 423, 31.07.2014 L41709002H më tepër
19 DK AUDIT sh.p.k. 499, 13.10.2016 L62109018C më tepër
20 E & B Auditing shpk 193, 12.07.2010 L01409001J më tepër
1 - 20 nga 61